آدرس : تهران ، کیلومتر ۱۸ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج )
دورنگار : ۴۴۹۸۴۰۳۳-۰۲۱
تلفن : ۹-۴۴۹۸۴۰۳۵-۰۲۱
صندوق پستی : ۳۶۴۴-۱۱۱۵۵ کد پستی : ۱۳۸۹۱۳۳۸۸۱
پست الکترونیک : info@abfar.com


تلفن های بازرگانی : ۴۴۹۸۳۸۱۰ -۴۴۹۸۱۰۸۷
فاکس : ۴۴۹۸۱۰۸۸

آقای حسن افشار پور مدیر عامل شرکت آبفر می باشد که از طریق داخلی ۲۰۲ میتوانید با ایشان تماس بگیرید.

آقای مظاهر فیضی عباد رییس مالی شرکت آبفر می باشد که از طریق داخلی ۲۳۰ میتوانید با ایشان تماس بگیرید.

آقای قنبر اکبری معاون مالی شرکت آبفر می باشد که از طریق داخلی ۲۳۲ میتوانید با ایشان تماس بگیرید.

آقای اسماعیل بابایی مدیر بازرگانی شرکت آبفر می باشد که از طریق داخلی ۲۷۲ و یا ۰۹۱۲۳۶۳۰۹۳۰ میتوانید با ایشان تماس بگیرید.