لیست سهامداران عمده شرکت آبفر (سهامی عام)

ردیفنام سهامدارانتعداد سهامدرصد
1سرمایه گذاری صنعت و معدن17.075.44437/76
2سرمایه گذاری ایران و فرانسه10.211.48423/18
3شرکت آب و فاضلاب استان تهران6.935.10115/74
4سرمایه گذاری و لیزینگ نواندیشان4.038.0009/17
5شرکت آکتاریس فرانسه2.658.1246/03
لیست سهامداران عمده شرکت آبفر (سهامی عام)